Správa Predsedu OZTK

Vážená dámy, Vážení páni,

Dovoľte mi pozdraviť Vás a požiadať o vypočutie mojej správy.

 

OZTK - teda Okresné združenie telesnej kultúry patrí medzi najstaršie športové občianske združenia na Slovensku.

Zastrešuje ako samostatný právny subjekt ďalšie dve organizácie a to Asociáciu športových zväzov a Oblastný futbalový zväz, oba sú samostatné právne subjekty. združené do spolupráce.

AŠZ má registrovaných 54 subjektov a ObFZ riadi 13 klubov v rámci svojej pôsobnosti.

 Je potrebné konštatovať že spolupráca sa zlepšila, bola skoro bezproblémová.  Musím poukázať na skutočnosť, že funkcionári VV OZTK pracovali bez nároku na odmenu, finančné ohodnotenie na úkor svojho voľného času len z pohľadu ich vzťahu športu a športovcom.

OZTK má minimálne  finančné prostriedky ktoré sú predovšetkým z darov, dotácií či príspevkov. ObFZ hospodári s vlastnými príspevkami. Získané finančné prostriedky i prostredníctvom AŠZ zabezpečuje OZTK. Prostriedky sa vynakladajú a získavajú pre vopred určené akcie ako je vyhodnocovanie najúspešnejších športovcov okresov, dane, poplatky rôzneho charakteru Na zabezpečovaní získania finančnej podpory sa podieľali výrazne mestá ako sú Rimavská Sobota, Jesenské, Hnúšťa. Klenovec, Tornaľa, Revúca, Tisovec, súkromníci ako sú p. Gulík, Užík, Bagačka Jaroslav, Petrok Marian, Tóth Tomáš, RSNET, Makši štefan….a pod. 

 Týmto všetkým ďakujeme, bez nich by sme hodnotiť dosiahnuté výsledky športovcov nemohli. Veríme, že v budúcnosti sa spolupráca rozšíri i na ďalšie mestá a obce regiónu.

Za pozitívne považujem založenie , obnovenie web stránky OZTK na internete, ktorý spravuje ako administrátor p. Kiš Lukáš. Podobne funguje i stránka na Facebooku, ktorú priamo spravujeme. Obe stránky si môžete ľahko nájsť pod OZTK.SK.

Na týchto stránkach sa objavujú informácie o športoch, o fungovaní zastrešujúcich orgánoch, ale samozrejme chceli by sme tam mať aj všetky dosiahnuté úspechy našich športovcov, informácie o dianí v jednotlivých kluboch, oddieloch, o jubileách našich športovcov...proste o kompletnom dianí na pôde športu. Musím vyzdvihnúť informácie, ktoré nám zasielajú p. Lévay st. za Lukostrelecký klub Bašta, p. Szabó za automotošport, p. Réti, p. Figei, p. Majorský za Bedmintonový klub,p. Hartwig za stolnotenisový zväz, — Na druhej strane informácie sťahujeme z rôznych iných médií, kde sa k nim dostaneme a samozrejme ich dáme k dispozícii verejnosti cez naše kanály. Máme záujem o čo najširšiu informovanosť verejnosti a preto sa obraciam na Vás všetkých s návrhom zasielať pre nás čo najviac informácií o dianí u Vás, Vašom klube, oddiely a určovať príspevky ako verejné na FB, aby sa dali preniesť na stránku OZTK.

Tieto môžete postúpiť priamo cez web stránku OZTK, cez  mailovú adresu, resp. aj cez facebook. Za to Vám vopred ďakujem.  I budúcnosti považujem za potrebné čo najlepšie informovať verejnosť o obetavej práci trénerov, úsilí športovcov ale aj o sponzoroch, podporovateľoch športu v našom regióne.

Za veľmi pozitívne je treba hodnotiť samotné športové výsledky tých, ktorí niekoľko ročné snaženie obrátia do skvelého víťazstva či svetovej, či celoštátnej úrovni.

 

Nedá mi neprebehnúť výsledkami dosiahnutými v posledných rokoch.

Musíme vyzdvihnúť výsledky 

 

Patrika Boršosa, Útisovú, Kóšika, Gažiovú  v Jude, Moniky Hruškovej v bedmintone, Kristíny Horváthoverj vplávaní, Lévayho v lukostreľbe, Figeiho a Kureka v chanbare, Cerovský v V AUTOMOTOSPORTE, Baka Tamáša a Orsolyu Farkašovú v spoločenskom tanci, Gulaeva, Rpčana v zápasení, Tomáša Szajka v taiboxe, Nicoletu Bálintovú v bedmintone, Sophiu Kanátovú v Jude, Pavla Laczka, Dávidovú, Mravca Mravcovú  v taekwonde, Dávida Šágu, Lázoka a Brosmana v kulturistike, Róberta Bráza v kixboxe, Molentovú v biatlone. Teličákovú v kix-boxe, Ďubekovú vo fitnese,   a samozrejme kolektívy plávania. Juda, bedmintonu a lukostrelby,  kulturistike, , jazdectve, chanbare, zápasení, stolnom tenise, viacboji, futbale, taekwonde, Falcon klubu,  a mnoho mnoho ďaľších . A tu sa žiada spomenúť aj najlepších trénerov a to sú pp. Klein, Šmatlík, Majorský, Mlynár Jaroslav, Svoreň J, Huraj, Swarcz Július, Tibor Lévay st., Juraj Husár,  Jozef a Michal Radnótiovci,  Dušan Chrapán, Štefan Ottinger, Mgr. Emil Réti, Ing. Ivan Jánoš, Peter Vígh, Szabó Alexander, Július Schwarz, Rožňava,  PaedDr. Ján Barto, Ivan Hruška, Ing. Ján Šmatlák, Richard Bálint a Ivan Majorský,  Mgr. Richard Útis, Juraj Svoreň Tréneri: Kilík Ján st., ing.Miloš Chovan, Kilík Ján st., Németh Richard T, Mgr. Michal Klein, Juraj Husár.

Radoslav Šiminský.. Zápasnícky oddiel, Jakub Husár, Plavecký klub, Libor Mladší, Klub biatlonu Magnezit Revúca, TIBOR FIGEI, Športovo-strelecké združenie MAGNUM, Alexander Szabó , Arsenal Shooting Club, Tomáš Baka Orsolya Farkašová, TK IMPULZ pri OZ SORIMA, Roman Knapp, Okresný zväz viacbojov všestrannosti, bedminton: Richard Šmatlák, Judo: Richard Útis, Michal Radnóti, Zápasnícky oddiel Lokomotíva, Ján Kilík,Nohejbalový klub Revúca, Viktor Ando, Klub slovenských turistov Mesta RS, Žiacke družstvo N K Revúca, Nohejbalový klub Revúca, Plavecký klub Rimavská Sobota, a MŠK Rim Sobota 

 

Musím vyzdvihnúť i funkcionárov, ktorí sa zaslúžili i o úspechy športu v regione. Sú to nasledovní: Štefan štefánek, Śtefan Szánto, Slanec Ladislav, Király Ondrej, Pinzík ľubomír, Forgon Ján, Slovák Jozef, Kurák Robert, Rosiar Ján, Struhár Ľubomír, kučera Ján, Svoreň Juraj,Tazberík Milan, Čillík Ján, Tóth Gejza, Tanko Viktor, Svinčiak Peter, Hartwig Stanislav…..a mohol by som hovoriť  ešte dlho.

 

Mnoho mien sa opakuje každým rokom, dosahujú úspechy aj napriek ťažkostiam s priestormi, financovaním, každodennými starosťami.A preto sa im musíme poďakovať. 

Vážení prítomní,

budúci rok pripravujeme už 55. ročník vyhodnotenia Športovcov roka 2020. Som presvedčený  že tak ako ja považujete túto akciu za úspešnú, na úrovni.

Tu chcem osobite vyzdvihnúť prácu p. Š. Makšiho, ktorý pre úspech akcie robil maximum.

A že sme úspešný hovorí o tom už veľa veľa ročníkov tejto akcie.

 

Pevne verím, že i v budúcom období sa stretneme pri hodnotení, oceňovaní športovcov i všetkých tých, čo svojím prístupom pozitívne prispeli k rozvoju športu v regióne GEMER-MALOHONTU.

 

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu, toleranciu a ochotu obetovať svoj voľný čas a za pomoc, ktorú ste mi poskytovali pri plnení si mojich povinností vyplývajúcich z mojej funkcie.

Správa o hospodárení za 1/2 2020