TJ Mladosť RELAX 979 01 Rimavská Sobota , SNP č. 9

Štatútar Juraj S V O R E Ň , predseda TJ
Tréneri J. Svoreň, Ing. J. Nociar , Ing. V. Kupka, Mgr.R. Útis, I. Útis, P. Laczko, J.Ptríček, J. Kanát,
Prevádzka Telocvičňa Judo RELAX CVČ Rimavská Sobota , Športová ul.
Zloženie Predseda odd. Judo : Jaroslav M L Y N Á R , Športova 4
Počet členov 97
Počet členov do 18r. 74

Zdieľajte "TJ Mladosť RELAX 979 01 Rimavská Sobota , SNP č. 9" na:

Komentujte