Ochrana súkromia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako Okresné združenie telesnej kultúry, so sídlom: Svätoplukova 22, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: 00693065 („združenie“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Ako združenie získava osobné údaje

Združenie získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

·                     priamo od svojich použivateľov pri poštovej, alebo elektronickej komunikácii

·                     od používateľov, ktorí dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.)

Združenie získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. Združenie pre tento účel prijala internú bezpečnostnú smernicu, ktorá upravuje postupy zamestnancov spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Aký je právny základ a účel spracúvania

Združenie spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov :

·                     Komunikácia a vyhodnocovanie používateľov

Združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z hlavnej neziskovej činnosti. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou združeniu v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia vzťahu. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie dobrovoľného vzťahu. Združenie poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie vzájomného vzťahu.

Združenie uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi združením a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

·                     Súhlas dotknutej osoby

Súhlas udelený dotknutou osobou spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Združenie uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

·                     Plnenie zákonnej povinnosti

Združenie môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či osobám.

Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia zákonnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

·            Oprávnené záujmy združenia

Združenie uchováva osobné údaje na účely plnenia oprávnených záujmov najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie oprávnených záujmov.

Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kto sú príjemcovia osobných údajov

Združenie môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad spoločnosti, ktoré pre združenie zabezpečujú výkon niektorých  aktivít nevyhnutých pre chod združenia ako sú napríklad externé spoločnosti, účtovnícke služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Združenie neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

·                     osobne na adrese sídla spoločnosti;

·                     doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený)

            zaslanou na adresu sídla spoločnosti;

·                     e-mailom na adresu spoločnosti oztk@oztkrs.sk